TAN PHU URBAN PLANNING 2019-07-22T04:30:42+00:00

Project Description

TAN PHU URBAN PLANNING

Details of residential planning Tan Phu scale 1/500

Residential street, green park sports, gym, nutrition club ensure a clean residential life with. The interconnecting streets ensure high floors
reasonable stay density

GO BACK

Project Details

Categories:

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn